SLO  |  ENG
Follow us on Facebook

KRAJINSKI PARK STRUNJAN

Krajinski park Lahinja

Površina: 259 ha

Leto ustanovitve: 1988

Ustanovitelj:
Občina Črnomelj

Uprava:
Razvojno informacijski center Bele krajine

Naravni pomen:
- Širše zavarovano območje narave – Krajinski park Lahinja - (SDL, 3/88, Ur. l. RS, št. 73/98)
-Nadmorska višina: 145 – 200 m
-Prevladujoča raba: gozd (31%), travniki (29%), njive (23%), vodne, močvirske in ekstenzivne površine (6%), v zaraščanju (11%),
-Naravni spomeniki: 7, (Reka Lahinja, Topličica, jama Djud (Zjot), Udornica Glušenka, Izvirna kraška jama Pečina, Pečina pri Mlinu, Mlaka)
-Naravni rezervati: Lahinjski Lugi, Nerajski Lugi
-Kulturni spomeniki: 5 (Gomilno grobišče Veliki Nerajec, grobišče Šipek, cerkev Vseh svetnikov, Klepčev mlin in žaga).

KONTAKT:

Krajinski park Lahinja

Veliki Nerajec 11
8343 Dragatuš

+ 386 (0)40 842 717

[email protected]

www.kp-lahinja.si


Krajinski park Lahinja

Panoramski pogled

Krajinski park Lahinja obsega območje naravne in kulturne dediščine zgornjega toka reke Lahinje. Park Lahinja je eden manjših parkov v slovenskem merilu, saj obsega 2,6 km2. Njegova glavna značilnost pa je izrazit kontrast med krasom in večjimi območji stalne ali občasne prisotnosti vode. V nasprotju z večino Bele krajine je v parku prevladujoči naravni element voda v različnih pojavnih oblikah, ki je oblikovala številne naravne pojave in rastline ter živalske vrste.

Podest v Nerajskih lugih
Sprehod po krajinskem parku
Čebeljeliko mačje uho
Rjava gnezdovnica
Izvir Okno
Ptičja opazovalnica

Tako v parku najdemo številne kraške oblike in izrazito suho površje, na drugi strani pa močvirnat svet, ki obsega dva naravna rezervata. Krajinski park Lahinja zaradi svoje površinske raznolikosti nudi bivališče mnogim redkim živalskim in rastlinskim vrstam ter nekaterim habitatnim tipom. Celotno območje parka je vključeno v Naturo 2000.

Območje parka je že dolgo poseljeno, o tem pričajo številna arheološka najdišča. Zelo pomemben vidik zgodnje poseljenosti parka je velika vodnatost tega območja. Reka Lahinja, ki izvira pod vasjo Knežina se predvsem v vasi Pusti Gradec razbohoti s širino in globino struge. Območje parka je bilo zato poseljeno že v prazgodovini, popolnejša slika o naselitvi pa je poznana od srednjega veka naprej, ko je v pustem Gradcu stal grad.

Krajinski park Lahinja je bil razglašen s strani Občine Črnomelj leta 1988. Skupaj z nekdanjim Zavodom za varstvo narave in kulturne dediščine Novo mesto je bila vzpostavitev krajinskega parka reševanje narave in biotske pestrosti povirnega dela Lahinje, pred hidromelioracijskimi posegi. Glavno vodilo razglasitve krajinskega parka je zagotavljanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine, kar še vedno ostaja glavno vodilo parka.

 • Park je zavarovan z Odlokom o razglasitvi krajinskega parka Lahinja (SDL, 3/88, spremembe Ur. l. RS, št. 73/1998).
 • Park ima od leta 2004 v upravljanju javni zavod RIC Bela krajina.

Krajinski park Lahinja se nahaja v osrčju Bele krajine in je dostopen za vse obiskovalce. Ti lahko znotraj parka po pohodnih in označenih poteh raziskujejo številne naravne vrednote, naravne rezervate, meandre reke Lahinje in Nerajčice, kraške izvire in studence, hipotermalne izvire, ponorne jame in bogato arhitekturno dediščino.

več...

 
Krajinski park Lahinja

Veliki Nerajec 11
8343 Dragatuš

Krajinski park Lahinja

 

ZANIMIVOSTI
 • V Nerajskih Lugij je eno od najpomembnejših rastišč navadne rezike.
 • Simbol parka je vodomec.
 • Na Peskih je zelo pomembno rastišče divjih orhidej.
 • V parku je začetek najpomembnejše Belokranjske reke, reke Lahinje.
 • Drugačna etnološka podoba glede na  tipično Belokranjsko etnološko podobo.
 • Info točka: Veliki Nerajec 11, 8343 Dragatuš

AKTIVNOSTI

 • Izobraževalni ogled Krajinskega parka Lahinja
 • Otonova pustolovščina
 • Lahinja, kjer se srečata suhi kras in voda
 • S traktorjem po parku
go to the top