SLO  |  ENG
Follow us on Facebook

NOTRANJSKI REGIJSKI PARK

Notranski regijski park

Površina: 22.200 ha

Leto ustanovitve: 2002

Ustanovitelj:
Občina Cerknica

Uprava:
Javni zavod Notranjski regijski park

Naravni pomen:
404 naravne vrednote, od tega 297 podzemnih jam. Park je v celoti ekološko pomembno območje (Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri). Na območje parka sega 9 Natura 2000 območij, 6 po Habitatni direktivi in 3 po Ptičji direktivi ... Natura 2000 območje Cerkniško jezero je razglašeno za 33 vrst ptic.

Mednarodni pomen:
Del parka je bil leta 2006 razglašen za mokrišče mednarodnega pomena - Ramsarsko območje imenovano Cerkniško jezero z okolico.

KONTAKT:

Center za obiskovalce Cerkniško jezero

Dolenje Jezero 68
1380 Cerknica

+ 386 (0)31 668 223

[email protected]

www.notranjski-park.si


Notranski regijski park

Poplavljeno Cerkniško polje

Notranjski regijski park je ustanovila Občina Cerknica leta 2002 z namenom ohranitve, varstva in raziskovanja naravnih ter kulturnih vrednot, izjemnih geomorfoloških, geoloških in hidroloških lastnosti, zaščite naravnih ekosistemov ter lastnosti neživega sveta, arheološke in etnološke dediščine.

Cerkniško jezero v jesenskih barvah
Človeška ribica
Soteska Zala
Velika Karlovica
Požiralnik Kotel
Kranjski jeglič (slovenski endemit)

Za območje Notranjskega regijskega parka so značilni izjemen preplet raznolike krajine, sobivanja ljudi z naravo ter veliko število kraških pojavov na površju in v podzemlju. Na zavarovanem območju najdemo veliko redkih in raznovrstnih habitatov, raznoliko rastlinstvo in živalstvo ter geološko in kulturno dediščino. Previsne skalne stene v Rakovem Škocjanu so npr. rastišče endemične Justinove zvončice.

Osrednje območje Notranjskega regijskega parka je presihajoče Cerkniško jezero. Njegova največja poplavna površina je skoraj 29 km2. Voda v Cerkniško jezero priteka iz Loške doline skozi podzemske jame Velike Golobine, ki po skoraj dveh kilometrih podzemskega toka izvira na vzhodnem robu Cerkniškega jezera pri izvirih Obrh in Cemun. Voda, ki ponikne na Bloški planoti, priteče na dan v več izvirih na severnem robu Cerkniškega polja. Edini površinski dotok Cerkniškega jezera je Cerkniščica. Cerkniško jezero nima površinskih odtokov, vsa voda iz jezera odteka skozi podzemske jame, med katerimi sta z več kot 8.500 m raziskanih podzemskih rovov največji Velika in Mala Karlovica.

Že pred mnogimi leti je Janez Vajkard Valvasor zapisal: »To jezero se po kranjsko imenuje Cerkniško jezero in mislim, da ni najti ne v Evropi, ne v ostalih delih sveta tako čudovitega jezera, kot je to.«

več...

 
Javni zavod
Notranjski regijski park

Tabor 42
1380 Cerknica

Notranski regijski park

 

ZANIMIVOSTI
  • Na Cerkniškem jezeru je bilo opaženih 276 vrst ptic.
  • Na območju parka so bile najdene 1.004 vrste rastlin.
  • Na območju parka raste tudi 40 vrst družine kukavičevk.
  • Do danes odkritih in raziskanih je 450 podzemskih jam in brezen.
  • Celotno območje parka je ekološko pomembno območje velikih zveri.
  • Leta 1949 razglašen Rakov Škocjan, je eden prvih krajinskih parkov v Sloveniji.

AKTIVNOSTI

  • Pohodništvo
  • Kolesarjenje
  • Opazovanje ptic
  • Ogledi jam

PRIREDITVE

NAMIGI ZA IZLET

go to the top